ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่19

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดจัดการประชุมสัมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่19 ในวันที่ 10พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ”การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้งถิ้นที่ยังยืน” Educaion for Sustainable Communiy Develpment) เพื่อเป็นการเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ตลอตจนเป็นเวท่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านวิชาการอันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการทีเข็มแข็ง ยั่งยืน และตบสนองความต้องการของท้องถิ้น จึงขอเชิญ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุวิชาการฯ สามารถได้ที่ http://gnru2019.cmru.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพัน 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.