ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

Spread the love

                          ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาศครบรอบ 42 ปี ของการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT) in the Digital World” ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        ในการนี้ สถาบันภาษาใคร่ขอเชิญท่าน ร่วมทั้งนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culi.chula.ac.th/research     

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิจัย

โทรศัพท์         : 0 2218 6021, 0 2218 6038

โทรสาร           : 0 2218 6105

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย