ขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการ”นักวิจัยรุ่นไหม่”(ลูกไก่) ประจำปีประมาณ 2562

Spread the love

สถาบันวิชาการบริการวิชาแห่ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีมงคลอีสาน ได้รับอนุมัติให้ โครงการฝึกอบรม “นักวิจัยรุ่นไหม่”(ลูกไก่) ประจำปีประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะการมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)แล้วนั้นเพื่อเป็นการดำนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษยน 2562  ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเท๕โนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานได้สมัครฝึกอบรมโดยใช้ในการลงทะเบียนออนไลน์ โดยมีผู้ที่สนใจและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานตันสังกัด สามารถได้ที่ https://googl/forms/GrFrNkPaikSMK0a2

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย