ขอเชิญบุคลากรนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้ารับฟังการประชุมวิชาการ

Spread the love

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 The 8th National and the 1st International Conference Year 2022 (MCULPN – AC) เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” “Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization” โดยใช้ระบบการประชุม Onsite and Online ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักวิชาการภายนอกสถาบันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ

สามารถอ่านรายละเอียด/ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/?page_id=3462


กำหนดการนำเสนอบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
The 8th National and the 1st International Conference Year 2022 (MCULPN – AC)
เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”
“Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization”
(การประชุมระบบออนไซต์และออนไลน์)
วันเสาร์ – อาทิตย์ 19 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้ ใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยระบบการประชุมแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์แและออนไซต์ ประเด็นการสัมนาระดับชาติและระดับนานาชาติ มีขอบเขตเนื้อหาการนำเสนอและรับผลงาน 5 ประเด็น ดังนี้

1. พระพุทธศาสนากับสังคมยุคใหม่ (Buddhism and New Global Trends)
2. วัฒนธรรมท้องถิ่นกับอารยธรรมโลกร่วมสมัย (Local Culture and Contemporary World Civilization)
3. นวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ (Learning Innovation in New Age)
4. สุขภาวะแบบองค์รวมกับการเสริมสร้างสมดุลคุณภาพชีวิต (Wholistic Welbeing Integrated Enhance Life Quality Balance)
5. วิถีธรรม วิถีครูบา สู่อารยธรรมโลกร่วมสมัย (The Path of Dhamma and Khruba into Contemporary World Civilization)

ผู้สนใจ สามารถนำเสนอผลงานวิชาการตามกำหนดการดังนี้

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย/ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565
2. ระบบปิดรับบทความ 16 กุมภาพันธ์ 2565
3. กองบรรณาธิการสรุปและแจ้งรับบทความเบื้องต้น 17 กุมภาพันธ์ 2565
4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งคืนแก้ไข 18-28 กุมภาพันธ์ 2565
5. แก้ไขบทความและส่งคืนฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 1-10 มีนาคม 2565
6. ประกาศผลตอบรับบทความ (Acceptance Letter) 11 มีนาคม 2565
7. จัดทำหนังสือ/เอกสารรวบรวมบทความวิจัย 12-18 มีนาคม 2565
8. ประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิชาการ/บทความวิจัยแบบออนไซต์และออนไลน์ 19 – 20 มีนาคม 2565

***ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร. ผู้ประสานงานบทความระดับนานาชาติ โทร.06-3992-9932
ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ ผู้ประสานงานบทความระดับชาติ โทร.09-5664-4256
ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์ ผู้ประสานงานบทความระดับชาติ โทร.06-5697-6960

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย