ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย

Spread the love

                       ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ดังนี้

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 19-20-21 มิถุนายน 2562 ( 3 วัน ) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ( 2 วัน ) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

                   อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

                      จึงขอเชิญท่านและบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายระเอียดโครงการฝึกอบรมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website ” สมาคมส่งเสริมการวิจัย ” หรือ www.rpa.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

โทรศัพท์                 : 02 579 1336

โทรศัพท์มือถือ       : 081 303 3127, 081 869 2370

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.