ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 9 หลักสูตร

Spread the love

                               ภายใต้แนวคิดการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบันที่มุ้งให้ระบบราชการมีความทันสมัย และมีการสร้างนวัตกรรม พร้อมไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นมาจำนวน 9 หลักสูตร คือ

1. การคิดเชิงนวัตกรรมในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6

2. การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ เพื่อพัฒนาระบบราชการ 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 18-19

3. เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11-12 

4. เทคนิคการวิเคราะห์ภาระเงินของบุคลากร รุ่นที่ 7-8

5. การทำวิจัยออนไลน์ 4.0 ผ่าน Smart phone (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 13-14

6. การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี 4.0 และ QR Code (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 3-4

7. การจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1-2

8. การจัดทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในยุคดิจิทัลผ่านมือถือ (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 1-2

9. การออกแบบ platform การบริหารงานสมัยใหม่โดยใช้ OKR (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 1-2

                       สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.drmanage.com และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางนันทวัณย์ ธรรมปริพัตรา หมายเลขโทรศัพท์ 087 504 5068

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.