วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายและทรัพยากรบุคลากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทรัพยากรทรัพยาการ ร่วมกับประชุมสภาข้าราชการพนักงาน และลูจ้ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปมช.) ได้จัดโครงการประชุมการเครือช่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อเรื่อง HR  Transformtion in Digital Aag และ Digital  Tool for Futuer HR ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องดวงตะวันแกรน์บอลรูม (ชั้น 3) โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนรูปแแบการทำงานแบบเดิมให้สอดคล้องรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลให้มีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีการที่องค์กรสามารถผสมผสานบุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีให้สามารถผสมผสานบุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีในแนวทางทีนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับตัวและปรับบทบาทให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงให้สามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินการของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร้ว ทันต่อเหุตการณ์ และมีความยังยืน รววมทั้งสร้างเครือช่วยผู้บริหารฏิบติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้มีความร่วมมือระหว่าสถาบันต่างๆ
จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือขายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ท่าน (ไม่ร่วมค่าที่พักและเดินทาง)
ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้เข้าประชุมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้ที่สนใจสามารถไอ่านรายละเอียดได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/hrday/ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.