ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

Spread the love

                      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดการจัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม x 04 ชั้น 10 อาคาร KX (KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคการผลิต อุตสาหกรรม และภาคสังคม และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศ นำสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบทางสังคมได้

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงขอเชิญบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ

                      ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมล์ research@kmutt.ac.th หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยระบุสมัครโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ผู้ประสานงาน       : คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์

โทรศัพท์               : 0 2470 9627

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.