ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 20

Spread the love

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา
และนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 20

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (AUSC) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

  • ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
    ภายในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Unity and Well – being Through University Sports ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์และส่งบทคัดย่อได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร +603 8870 5185 Email : ausc.seminar@gmail.com ฝ่ายเลขานุการสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
โทร 089 949 9277 Email: hathaichanok.n@ubru.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยชนก นันทพานิช
โทร 086 460 8316 Email: aroon.j@ubru.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ จันทร์คำ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย