ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “Interationnal conferencece on Glon of Traditonal Medicinc”

Spread the love

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “Interationnal conferencece on Glon of Traditonal Medicinc” ในวันที่  6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียราย เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผ่ยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยดังเดิม และเพื่อสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ ดั้งเดิม  และทรัพย์สินทางปัญญญา และยังเปิดให้ผูลงทุนเป้าหมาย จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ สมารถลงทะเบียน และดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.