ขอเชิญประชุมงานวิชาการ ครังที่ 3

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดประชุมงานวิชาการ ครังที่ 3(The 3 Intference of Multdisciplinary Approahes O n UN Sutstainable Developmt Goal) ในระหว่างวันที่ 28-29 ธัวาคม 2561  ณโรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์คอนเวอรืชั่น กรุเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิชาการ นัวิขัย นักศึกษา และหน่วงานจากภายในต่างประและนอกประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานวิจัยที่ยังยืนตามหลัก  UNSDGS  ซึ้ในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทาวิชาการ การนำเสนอผลงาวิจัยแบบภาคบรรยาย จำนวน 10 สาขา

สามารถได้ที่http://cic.npru.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.