วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติครั้งที่ 3 พ.ศ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาาติ ครั้งที่ 3 พศ. 2562 ภายใต้ชื่อ”ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21(Chllenges of Higher Education of Production of Graduate Students in the 21st Century)” ในวันที่1 กุมภาพันธ์ 2562  ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเผ่ยแพ่รผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคราจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเวที่ให้คณาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ รวามทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้ทรราบทั่วกัน สามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)ดูรายละเอียดได้ที่ http://nirc2019.bru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.