ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง 12

Spread the love

มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้ง 12 วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ อาคาร เทพรัตนสิปภา มหาวิทยาลัยอุบราชธานี เพื่อเป็นเวที่การนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกาษาในสาขาต่างๆทั้งภาครัฐเแกชนผู้สนใจ สามารถนำไปสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผ่ยแผ่สู่สังคม และร่วมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที http://www.ubu.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.