วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้กำหนดร่วมกิจกรรทางวิชาการแก่สังคมเนื่องในโอการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี ระว่างวันที่ 30 สิงหาคม- 9 กันยายน  2561 ภายใต้แนวคิด“การปฏิรุปการศึกษาทางไลสู่ทศรรษที่ 5 ด้วยก้าวที่เกล้าเพื่อนัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้บริการและเผ่ยแพร่ความรู้ศาสตร์สาขาต่างๆ แก่สังคม โดยมุ่งหวังทุภาคส่วนได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่พัฒนาไปสุ่สังคมเพื่อเป็นฐานความรู้ทีเข็มแข็งและยังยืน จึงขอเชิญชวนท่า คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 สิงหา คม -9 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.