ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ Journal Club ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Big Data Analytics: วิทยาการข้อมูลแห่งยุคสมัย เพื่อการปฎิรูประบบการศึกษาไทย”

Spread the love
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ Journal Club ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Big Data Analytics: วิทยาการข้อมูลแห่งยุคสมัย เพื่อการปฎิรูประบบการศึกษาไทย”

เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ Journal Club

         เนื่องด้วย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดกิจกรรมสโมวิจัยในประเด็นทางการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจใน “ประเด็นด้านการศึกษา” มาร่วมพูดคุย – แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับแนวคิดสำคัญต่างๆ ในวงการการศึกษาไทย และวงการการศึกษาโลก เช่น แนวคิดเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 / แนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาการศึกษา / หรือประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ฯลฯ ตลอดจนฝึกใช้เครื่องมือในการวิจัยด้านการศึกษา เช่น Big Data Analytic หรือ Learning Analytics ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมสำหรับการเป็น “นักวิจัยด้านการศึกษา” ที่มีทั้งความรู้ความเข้าใจใน “แนวคิดทฤษฏี” และมี “เครื่องมือ” สำหรับการศึกษาวิจัยในลำดับต่อไป

         โดยเป้าหมายโครงการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ตกผลึกจากวงสนทนา ไปพัฒนาเป็น “ข้อเสนอการวิจัย” หรือ “Research Proposal” เพื่อยื่นขอสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กับทางโครงการฯ หรือใช้ประโยชน์ในทางวิชาการตามสายงานของท่าน

         ทั้งนี้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ทางมูลนิธิใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ Journal Club ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Big Data Analytics: วิทยาการข้อมูลแห่งยุคสมัย เพื่อการปฎิรูประบบการศึกษาไทย” ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ และ ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ มาเป็นผู้บรรยายหลัก และเปิดโลกทัศน์ทางระเบียบวิธีวิจัยให้แก่ทุกท่าน โดยงานดังกล่าวจะจัดผ่านแพตฟอร์ม ZOOM application

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับเรา สามารถกรอกใบสมัครได้ที่
https://forms.gle/TUxKt33Qmt9jnokQ7 หรือ QR Code 

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง
คณะผู้จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
น.ส. หัทยา รัตนานนท์
ผู้ประสานงานกิจกรรม กิจกรรมสโมสรวิจัยในประเด็นทางการศึกษา (Education Journal Clubs)
เบอร์โทรศัพท์: 097-0796384
E-mail: hattaya.rata@gmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.