ขอเชิญร่วมงานและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

Spread the love
ขอเชิญร่วมงานและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญร่วมงานและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ : ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวฯ  ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย