วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14”

                       ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) โดยสนุบสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย กระทรวงคมนาคม และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนจึงกำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงนโยบายทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ร่วมนำเสนอนโยบายสาธารณะและแนวทางบูรณาการในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางท้องถนนของประเทศไทย

                      สำหรับปี 2562 นี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ มีมติร่วมกันในการจัดงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เดิน ขี่ ขับไป-กลับ ปลอดภัย” (Play your part and share the road) ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

                      ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดหางานฯ จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดของท่านเข้าร่วมลงทะเบียนงานสัมมนา และชำระค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) เป็นเงิน 2,000 บาทต่อท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.roadsafetythai.org/regis  โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้ประสานงาน 1               : นางสาวศิริลักษณ์ ชนะกิตติธร     โทรศัพท์ 081-835-4885

ผู้ประสานงาน 2              : นางถนอมศรี วาสนะตระกูล          โทรศัพท์ 090-889-7614

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.