วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (The 7th RSU International Research Conference 2022)

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย สภาวิศวกร ร่วมด้วย Malayan Colleges Laguna (ประเทศฟิลิปปินส์) University of the City of Muntinlupa (ประเทศฟิลิปปินส์) Ho Chi Minh City Open University (ประเทศเวียดนาม) Nong Lam University (ประเทศเวียดนาม) Hanoi University of Science & Technology (ประเทศเวียดนาม) และ Universiti Malaysia Perlis (ประเทศมาเลเซีย) จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (The 7th RSU International Research Conference 2022) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2564

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2565 เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (The 7th RSU International Research Conference 2022) จะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ทั้งรูปแบบในสถานที่ (Onsite) ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต และรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริง (Virtual Conference Platforms) (รูปแบบอาจปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rsucon.rsu.ac.th/ โดยมีการบรรยายหลัก (Plenary Speaker) ในประเด็น “New Normal Research Approaches to Conquer the Pandemic” และได้มีการแบ่งกลุ่มงานวิจัยออกเป็น 2 สายหลักอย่างชัดเจน คือ

1) The 7th RSU International Research conference on Science and Technology 2022 (RSUSCI-2022)

2) The 7th RSU International Research conference on Social Science and Humanities, Education, and Management 2022 (RSUSOC-2022)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการในวันและเวลาดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย