ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

Spread the love

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคาร  24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองกรต่างๆภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.utcc.ac.th/ academicday2019

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.