ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2562

Spread the love

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานวิชาสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณื และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณะสุขวิจัย ครั้งที่ 2 “The 2 National Public Health Research Conference 2019 ระหว่างวันที่ 16- 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยน ความรู้สร้างเครือข่าย ขยายผลองค์ความรู้ทางด้าน สาธารณะสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านระบบการลงเทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.phcon2019.tsu.ac.th/

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.