ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

Spread the love

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กรณราชวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง”พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธัวชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแห่งการจขับเคลื่อนทางวิชาการของอาจารยื นิสิต นักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหวิทยาลัย ได้นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการสู่สารณะชน 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงของท่านเข่ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โดย สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.roiet.mcu.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 มกราคม 2562 หรือจัดส่งแบบตอบรับมายังกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธัวชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร้วมประจากตันสังกัด

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.