ขอเชิญร่วมประชุมและผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะกรรมวิจัยครั้งที่ 4″อัตรลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก”Art ldentity: Form Local to Globat

Spread the love

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันภาคี เครือข่าย จำนวน 27 สถาบันได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะกรรมวิจัยครั้งที่ 4″อัตรลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก”Art ldentity: Form Local to Globat ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดเวทีเพื่อนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงาน สร้างสรรค์ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเสริมสร้างสร้างบรรยากาศวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ทางศิลปกรรมศาสตร์ และเพื่อเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://fa.kku.ac.th/conference2018/ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.