ขอเชิญร่วมออกบูรแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในศูนย์ปฏิรูปอุตสหกรรมสู่อนาคต(industry Trasformation Conter:ITC ๔.๐)

Spread the love

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดงานพิธีเปิด ศุนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสูอนาคต  (industry Trasformation Conter:ITC ๔.๐) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ  บริเวณ พื้นที่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการยกระดับความสามารถการแข่งขั้นของกลุมผู้ประกอบการหรือผูที่มีความหรือผู้มีที่สนใจในการคิด ทดสอบ ค้นค้วารูปแแบสูตรใหม่ๆ ด้วยการสถานะที่และเครื่องจักรในการดำนเนินการพัฒนาสินค้าต้นแบบ และการผลิตในสล็อกเล็ก (Small Scale ) มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐คน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าร่วม ร่วมออกบูรแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในศูนย์ปฏิรูปอุตสหกรรมสู่อนาคต(industry Trasformation Conter:ITC ๔.๐) สามารถติต่อสอบถามได้ที่ คุณสุวิทย์ เวียงเงิน โทร 042207232-35 และ 089-7122950

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.