ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรมของชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Spread the love
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรมของชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พ.ค. 2564

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรมของชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeidmVupwjWA7YPSuO1lv6OTLKAxEgOD5j_yPVGNfuHrMyxBg/viewform?usp=sf_link   

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย