ขอเชิญสมัครนําเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

Spread the love

                         ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กําหนดจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิจัย ความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

     กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมัครนําเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ได้ที่เว็บไซต์ http://oec.anamai.moph.go.th/main.php?filename=academic๒๕๖๓ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างกระแสให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.