ขอเชิญสอบชิงทุนฟุลไบร์ทเพื่อทำการวิจัยและการสอน 3 ประเภท ประจำปี 2562

Spread the love

เนื่องด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย- อเมริกัน(ฟุตไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 3ประเภท ดั้งนี้ต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 ทุน Fullbrigright Thai Visiting Schoolar program(TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทาางวิชาการและทำวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัยบรรยายทาวิชาการเป็น ระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ  วันที่เปิดสมัคร เป้นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทางการสอนหรือวิจัยอย่างน้อ 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเทียบ(ระยะเวลาเวลาศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือ ทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยการศึก ประเทศอเมริกา

ประเภทที่ 2 ทุน Fullbright-Junior Research Scholarship program(JRS) จำนวน 5 ทุน(สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภายใต้โครงการฟุตไบร์ทื- สำนักงานกองทุนวิจัยจำนวน 3 ทุน) เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สองขึ้นไปในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ โดยสำเร็จ coursework มีผลกาเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ และได้รับความเห็นชอบจาหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับพิจารณาคัดเลือก โยจะต้องได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

ประเภทที่ 3 ทุน Fullbright U.s.-ASEAN Visiting Scholarshp Program (USAS) จำนวน 2 ทุนสำหรับอาจารยืข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วงานราชการที่ประเทศสหรรัฐอเมริก ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันอาเชียนและสหรัฐอเมริกา เป็น ระยะเวลา 3-4 เดือน ระหว่างเดื่อนกันยายน ถึงเดือน ธันวาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร  ผู้สมัคร ต้องมีสัญญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร มีประวัติหการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ดีเดยี่ยม มีความรุ้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.