ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชนน์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทที่สำคัญในการบริหาจัดการ แบบบรูณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุนการนำเสนอผลงานงานิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างและความมั่นคง และการนำไปสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเชิญผุ้ที่สนใจจัดทำขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชนน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระนาชดำริ และความมั่นคง สามารถ ส่งเอกสารข้อเสนอได้ได้ ภายในวันวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย