วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชนน์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทที่สำคัญในการบริหาจัดการ แบบบรูณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุนการนำเสนอผลงานงานิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างและความมั่นคง และการนำไปสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเชิญผุ้ที่สนใจจัดทำขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชนน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระนาชดำริ และความมั่นคง สามารถ ส่งเอกสารข้อเสนอได้ได้ ภายในวันวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.