ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Spread the love

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 ภายใต้ข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 10 แห่ง ภายใต้ การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะเป็นศูนย์ประสานงานได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักวิจัยในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 – 9 เมษายน 2564

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดข้อมูลโครงการได้ที่
https://drive.google.com/…/1hzlCHrdpVFdMMdlqOtOoZzL3SZb…
 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่

 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.