ขอเชิญส่งทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

Spread the love

ขอเชิญส่งทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. )มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asiaโดยการให้ทุนสนับสนุนจัดการวาสารวิชาการ กับหน่วยงานที่มีความพร็อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและ วงการวิชาการของไทยให้มีผลเผยแพร่ไปในระดับโลก

ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่เนื่อง ในปีงบประมาณ 2562 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 5(ปี 2020) จำนวน 3 ฉบับ(ฉบับละ 200,000 บาท) ผู้ที่สนใจขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2562

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

โทร. 02-561 2445ต่อ 706

โทรสาร .02-579 6382

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.