ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2563

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2563

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารวิชาการในชื่อ “วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ประจำปี 2563 มีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรของท่านร่วมส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งบทความที่ได้ลงตีพิมพ์จะได้รับการกลั่งกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.