ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

          ด้วยวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพตั้งแต่ฉบับที่ตีพิมพ์ในปี 2563 จนถึงปี 2567 มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          วารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งบทคาวมลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฉบับประจำปี 2563 โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500.- บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000.- บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_journal

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.