ขอเชิญส่งบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Spread the love

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 10 ทุน ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้

1. เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศมาก่อน

2. บทความที่จะไปนำเสนอจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอที่ไหนมาก่อน

3. บทความที่จะไปนำเสนอจะต้องมีแหล่งทุนสนับสนุนชัดเจน

4. ส่งบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 6 หน้า ตามประเด็น 5 ด้าน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหัวข้อในการเขียนบทความ และดาวน์โหลด template ดังนี้

                                    4.1 ด้าน Education, Business, Humanities and Social Sciences   http://gsrd.co/Conference2019/12/Japan/1/ICEBHS/

                                    4.2 ด้าน Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences   http://gsrd.co/Conference2019/12/Japan/1/ICCABES/

                                    4.3 ด้าน Medical, Pharmaceutical and Health Sciences   http://gsrd.co/Conference2019/12/Japan/1/ICMPH/

                                    4.4 ด้าน Robotics, Aeronautics, Mechanics and Mechatronics    http://gsrd.co/Conference2019/12/Japan/1/ICRAMM/

                                    4.5 ด้าน Science, Engineering & Technology   http://gsrd.co/Conference2019/12/Japan/1/ICSET/

5. ส่งบทความวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ฉบับ (ผ่านคณะ) พร้อมทั้งส่งไฟล์บทความวิจัยไปยังอีเมล์ research_lru@hotmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบทความ และบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลต่อไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.