วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและวิชาการทางการแพทย์แผนไทยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารเวชบันทึกศิริราช

ตามที่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารเวชบันทึกศิริราช ฉบับพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านองค์ความรู้ งานวิจัย และแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แผนไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งบทความดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องของข้อมูลเชิงวิชาการ ก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะ

สามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ทาง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย