วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมนาทางวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมนาทางวิชาการระดับชาติ

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได้กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการวิจัย และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับภาคีเครือข่าย ในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 08 6383 1640
Email. iat_rmutto@hotmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย