ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. (045)283772, 089-846-9151 ผศ. สุนีรัตน์ ศรีโสภา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย