ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1

Spread the love

                                   

                               ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทิศทางของศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21 : ตัวตน ชุมชน สังคม โลก” (Trends in the Arts in the 21st Community, Society and the World) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมในอนาคต รวมทั้งเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ศิลปิน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านศิลปกรรม ได้มีโอกาศพบปะแลกเปลี่ยนความรู้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนของภาคการศึกษา องค์กรต่างๆ เพื่อนำใปสู่การพัฒนางานด้านศิลปกรรมให้ก้าวหน้าเข้มแข็งต่อไป

                                   ในการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่  1 และส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/fatu-academic-conference

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเรขานุการ

งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย (คุณวรัญญา)

โทรศัพท์      : 02 – 6966248 – 9

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.