ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เรื่องยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
เรื่องยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยให้ผู้สนใจส่งผลงานได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นั้น

เพื่อให้การรับสมัครการประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565

สถานที่ส่งผลงาน

  • กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
โทร 0 2659 6741

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย