ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

Spread the love

                         มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งรูปแบบ Oral/Poster Presentation ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้งมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ทางด้านเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ และเชิงสังคมชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ นั้น

                         มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญท่านและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/   

สอบถาบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานอธิการบดี กองการวิจัยและนวัตกรรม

งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย

โทรศัพท์  : 0 5596 8641

อีเมล์        : nrc@nu.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.