ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

Spread the love

                           มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะจัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

                           มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 และส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

โทรศัพท์             : 0 5446 6666 ต่อ 1047

โทรศัพท์มือถือ   : 08 2629 1970

อีเมล์                   : prconference@up.ac.th, warisara.kl@hotmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.