ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

Spread the love

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้พิจารณาถึงคุณค่าและความสำคัญของผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นองค์ความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้มีการ แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการระหว่างกัน และนำผลงานวิจัยไปสู่วิธีปฏิบัติได้ อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี (พ.ศ. 2564) จึงได้จัดให้มี การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ในรูปแบบออนไลน์ โดยจะจัดประชุม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดประชุมดังกล่าว บนสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน โดยการเชื่อมต่อ (link) ข้อมูลการประชุมวิชาการไปที่ URL://www.grad.ru.ac.th/index.php/research/ngrc เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ซึ่งเปิดรับสมัครบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2565

ดาวโหลดคู่มือรับสมัครประชุมวิชาการได้ที่ http://www.grad.ru.ac.th/images/NGRC12/Academic%20Conference%20Admission%20Guide.pdf

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย