ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565 ครั้งที่ 9 (The 9th SAU National Interdisciplinary Conference 2022 (SAUNIC 2022) ในวันศุกร์ที่ 24 – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยนำเสนอทั้งรูปแบบ Online และ On site โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทาง วิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจ BCG เพื่อความยั่งยืน” (Development of Research and Innovation to BCG Economy for Sustainability)

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565” ครั้งที่ 9 และส่งบทความวิจัย / วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย / วิชาการ ผ่าน ระบบ EasyChair ภายในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saunic2022.sau.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัย
โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 404
โทรสาร. 0-2807-4528
Email. saunic@sau.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย