ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ ” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

Spread the love

                              ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมถ์ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสาตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั้วไป

               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม-เมษายน 2563 ) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)  และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) ตั้งแต่บัดนี้ โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์จะได้รับเงินรางวัล และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ http://fms.vru.ac.th/journal_Management/ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Management@vru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์ 0 2909 1571-2

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.