ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           ด้วย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ( Journal of International Studies, Prince of Songkla University ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชียวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน์ (Review article) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารอยู่ในฐาน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 และมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

          ในการนี้ คณะวิเทศศึกษา จึงขอเชิญชวนนักวิจัย  คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 0-7627-6627

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.