วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

          วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ” ได้ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ.2563 – 2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 และและฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.scaj.stu.ac.th หรือ https://tci-thaijo.org/index.php/scaj

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.