ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

          ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ISSN: 2673 – 0618 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ รอบที่ 4  พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) นั้น และมีกำหนดเผยฉบับที่ 2 ปี 2564 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ท่านสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จึงขอเชิญชวนท่าน คณาจารย์ ร่วมถึงผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/login 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย