ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แนวคิดที่ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงหรือคาวมคิดเห็นของผู้เขียน และกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสนองตอบต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (Peer Review) กองบรรณาธิการ กำหนดนำวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ. 2565 สำนักบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัย / บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดหน่วยงานท่าน ส่งบทความตีพิมพ์ใน “วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในรูปแบบออนไลน์ ISSN 2773 – 9694 (Online) ท่านสามารถสมัครและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย