ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565

วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการทั่วถึง การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสหสาขาวิชา

โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565 จะได้รับค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง)
  • ส่งบทความได้ที่ (คลิ๊ก)
  • รายละเอียดการเขียนบทความ (คลิ๊ก)

ทั้งนี้ สำหรับบทความที่นำส่งภายหลัง 31 สิงหาคม 2565 อาจเข้าสู่รอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในปีถัดไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดการและผลิตวารสารวิชาการ กสทช.
โทร 0-2670-8888 ต่อ 3751 หรือ 3752
email: nbtcjournal@nbtc.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย