ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

Spread the love

                        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญท่านส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/   ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์     : 0-7791-3341 , 0-8137-09696

โทรสาร       : 0-7791-3341

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.