ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Spread the love

                    โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้วิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วรรณคดี สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา  นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และอีกสาขาอื่นๆ นั้น

                    โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์บทความใสวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยออกเผยแพร่ทุกปี ๆ ละ 2 ฉบับ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

โครงการบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์    : 0 4404 1597

เว็บไซต์      : bandhit.srru.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.