ขอเชิญส่งบทความในการประชุม KPI congress 24th

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565
เรื่อง  “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Security Challenges and Democracy)
**ส่งบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565**

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” (New Security Challenges and Democracy)

วันเวลา/สถานที่จัดงานประชุม

  • ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ตลอดจนประมวลความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคงดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และนำไปสู่การเสนอนโยบายเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการส่งบทความได้ที่ www.kpi.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
Email: somkait@kpi.ac.th หรือ noppajakkr@kpi.ac.th
โทร 02-1419687 หรือ 02-1419715

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย